ЗАКОН УКРАЇНИ Про волонтерський рух

Цей Закон визначає організаційні та правові засади провадження волонтерської діяльності та розвитку волонтерського руху в Україні.

Волонтерський рух
21. Nov 2022
171 переглядів
ЗАКОН УКРАЇНИ Про волонтерський рух

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) волонтер - фізична особа, яка добровільно провадить волонтерську діяльність самостійно або разом з волонтерською організацією;

2) волонтерська діяльність - будь-яка соціальна, суспільно корисна, неприбуткова та вмотивована діяльність волонтерів та волонтерських організацій, що провадиться шляхом виконання робіт, надання послуг отримувачам волонтерської допомоги. Не є волонтерською соціальна, суспільно корисна, неприбуткова діяльність, що має одноразовий чи випадковий характер або провадиться на підставі родинних чи дружніх стосунків;

3) волонтерська допомога - конкретні послуги, що надаються волонтерськими організаціями та волонтерами отримувачам волонтерської допомоги;

4) волонтерська організація - громадська організація, зареєстрована в установленому Законом України "Про об'єднання громадян" порядку, яка провадить будь-яку соціальну, суспільно корисну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, статутом якої передбачено провадження волонтерської діяльності;

5) волонтерський рух - громадський рух, який базується на добровільному об'єднанні волонтерів з метою провадження будь-якої соціальної, добровільної, неприбуткової та вмотивованої діяльності, що має суспільно корисний характер;

6) отримувачі волонтерської допомоги - фізичні особи, окремі соціальні групи, особи, сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, а також підприємства, установи та організації, на користь яких провадиться волонтерська діяльність.

Стаття 2. Законодавство у сфері волонтерського руху

1. Законодавство у сфері волонтерського руху складається з Конституції УкраїниЗаконів України "Про об'єднання громадян" та "Про благодійництво та благодійні організації", цього та інших законів, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.

Стаття 3. Принципи волонтерської діяльності

1. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах добровільності, безкорисливості, неприбутковості, законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників та відповідальності.

Стаття 4. Основні напрями волонтерської діяльності

1. Основними напрямами волонтерської діяльності є:

1) надання відповідно до законодавства України допомоги окремим соціальним групам, особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (зокрема, надання соціальної допомоги та духовної підтримки, сестринського догляду пацієнтам відділень паліативної допомоги та геріатричних відділень і членам їх сімей);

2) участь у діяльності, пов'язаній з:

охороною навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища";

охороною культурної спадщини, у порядку, встановленому Законом України "Про охорону культурної спадщини";

захистом прав сімей, дітей та молоді, у порядку, встановленому Законом України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

захистом прав громадян, що належать до соціально вразливих верств населення;

вихованням учнівської молоді та створенням умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, а також у проведенні організаційно-масових заходів в установленому порядку в позаурочний і позанавчальний час;

проведенням різноманітних громадських заходів та акцій, зокрема з метою сприяння розвитку паліативної допомоги та пошуку джерел фінансування на соціальні проекти;

забезпеченням розвитку засобів масової інформації та громадських організацій.

2. Конкретні напрями волонтерської діяльності визначаються рішенням волонтерської організації, її статутом та волонтером, що провадить волонтерську діяльність самостійно.

Стаття 5. Отримання відомостей про волонтерські організації та потребу в провадженні волонтерської діяльності

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у разі звернення до них волонтерів, осіб, що виявили бажання провадити волонтерську діяльність, інформують їх про зареєстровані волонтерські організації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

2. Волонтер та волонтерська організація мають право на отримання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування відомостей про сферу, місце і потребу в провадженні волонтерської діяльності та конкретні підприємства, установи та організації, що мають намір залучити волонтера або волонтерську організацію до виконання робіт, надання послуг отримувачам волонтерської допомоги.

Стаття 6. Форми державної підтримки волонтерської діяльності

1. Держава визнає соціальну значущість волонтерської діяльності, створює умови для її розвитку.

2. Державна підтримка волонтерської діяльності здійснюється шляхом надання правової, організаційної, методичної, інформаційної допомоги волонтерам та волонтерським організаціям.

3. Втручання органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність волонтерів та волонтерських організацій, так само як і втручання волонтерів та волонтерських організацій у діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб забороняється, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 7. Договір про провадження волонтерської діяльності

1. Волонтер має право провадити волонтерську діяльність самостійно.

У разі згоди на співпрацю із волонтерською організацією волонтер має право укладати договір про провадження волонтерської діяльності з волонтерською організацією або з керівником підприємства, установи та організації, що мають намір залучити волонтера.

2. У договорі про провадження волонтерської діяльності обумовлюється:

предмет та обсяг волонтерської діяльності;

порядок і умови провадження волонтерської діяльності;

строк виконання робіт, надання послуг;

права і обов'язки сторін;

питання забезпечення обладнанням та іншим майном, наданим для провадження волонтерської діяльності (спеціальним одягом, взуттям та інвентарем, захисним спорядженням або матеріалами, велосипедами, проїзними квитками у міському транспорті загального користування); забезпечення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів; питання відшкодування витрат на навчання волонтера за рахунок коштів волонтерської організації або підприємств, установ та організацій, що залучили волонтера;

підстави для розірвання договору.

3. Типова форма договору про провадження волонтерської діяльності та порядок його укладення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Права та обов'язки отримувачів волонтерської допомоги

1. Отримувачі волонтерської допомоги мають право:

добровільно отримувати волонтерську допомогу;

відмовитися від отримання волонтерської допомоги;

звертатися до суду у разі порушення їх прав та свобод під час надання їм волонтерської допомоги.

2. Отримувачі волонтерської допомоги зобов'язані шанобливо ставитися до волонтерів.

Стаття 9. Підстави для припинення волонтерської діяльності

1. Будь-яка волонтерська діяльність може бути припинена у разі:

добровільної відмови волонтера або волонтерської організації від її провадження;

порушення умов договору про провадження волонтерської діяльності або його розірвання;

порушення волонтером або волонтерською організацією законодавства України;

настання інших випадків, установлених договором про провадження волонтерської діяльності або законом.

2. У разі ліквідації волонтерської організації її активи повинні бути передані іншій волонтерській організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Розділ II
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВОЛОНТЕРІВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 10. Права волонтера

1. Волонтер має право:

провадити волонтерську діяльність самостійно або разом з волонтерською організацією;

пройти підготовку (інструктаж) для провадження волонтерської діяльності;

на забезпечення обладнанням та іншим майном, наданим для провадження волонтерської діяльності (спеціальним одягом, взуттям та інвентарем, захисним спорядженням або матеріалами, велосипедами, проїзними квитками у міському транспорті загального користування); на забезпечення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів; на відшкодування витрат на навчання волонтера за рахунок коштів волонтерської організації або підприємств, установ та організацій, що залучили волонтера;

підтримувати зв'язки з вітчизняними волонтерськими організаціями та волонтерськими організаціями інших країн.

Стаття 11. Обов'язки волонтера

1. Волонтер зобов'язаний:

високоякісно, сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності;

дотримуватися прав, свобод отримувачів волонтерської допомоги, шанобливо ставитися до них, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам отримувачів волонтерської допомоги чи негативно вплинути на репутацію волонтера;

забезпечувати під час провадження волонтерської діяльності безпечні умови для життя та здоров'я отримувачів волонтерської допомоги;

забезпечувати захист прав та відстоювання інтересів отримувачів волонтерської допомоги;

ефективно використовувати обладнання та інше майно, надане для провадження волонтерської діяльності;

забезпечувати конфіденційність інформації про отримувачів волонтерської допомоги, що стала йому відома під час провадження волонтерської діяльності.

Стаття 12. Підготовка (інструктаж) волонтера

1. Знання і навички, необхідні для провадження волонтерської діяльності, волонтер отримує на підготовчих курсах, що проводяться волонтерськими організаціями, або під час інструктажу на підприємстві, в установі та організації, що залучили волонтера.

2. Провадження волонтерської діяльності, що передбачає наявність відповідної освіти, можливе за наявності у волонтера документа про освіту, що підтверджує певну кваліфікацію.

3. Підприємства, установи та організації, що залучають волонтера, можуть встановлювати інші вимоги до нього.

Стаття 13. Права та обов'язки волонтерської організації

1. Волонтерська організація має право:

укладати та розривати договори;

визначати форми та напрями волонтерської діяльності;

утворювати відповідно до законодавства свої місцеві осередки;

обмінюватися з відповідними організаціями іноземних держав інформацією і спеціалістами, що передбачається відповідними програмами участі у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну, відповідними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

користуватися іншими правами згідно із законодавством України.

2. Волонтерська організація зобов'язана:

забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську діяльність;

підвищувати кваліфікацію волонтерів, які співпрацюють з волонтерською організацією.

Стаття 14. Джерела фінансування волонтерської організації

1. Джерелами фінансування волонтерської організації є:

фінансові надходження від фізичних, юридичних осіб;

доходи від банківського вкладу (депозиту) та від цінних паперів;

інші джерела, передбачені законом.

Стаття 15. Контроль за законністю і цільовим використанням коштів волонтерської організації

1. Фінансові надходження від фізичних, юридичних осіб використовуються на здійснення конкретних напрямів волонтерської діяльності, передбачених рішенням відповідної волонтерської організації та її статутом.

2. Волонтерські організації, які отримують кошти на провадження волонтерської діяльності, зобов'язані подавати звіт про цільове використання коштів фізичним, юридичним особам, що їх надавали, в установленому ними порядку та строки.

Коментарі

Жодних коментарів до цієї статті додано не було

Додати новий коментар

Ви повинні увійти до системи, щоб додати новий коментар. Log in
Все буде Украина)
Редактор
Розділи статей
Війна в Україні
Війна 24.02.2022
Загиблі Цивільні
Загиблі Цивільні
Безвісти Зниклі
Безвісти Зниклі
Загиблі військові
Загиблі у військові
Звільнені з полону
Звільнені з полону
Зрадники України
Зрадники України
Волонтерський рух
Волонтерський рух
Різне на тему
Різне на тему
Нові Коментарі
Фраза із статті ---> Рекрутинг до ЗСУ: за два місяці звер...
В Україні відкрили перший цент...
Это еще война не закончилась,а что будет потом?
Гранатометника ЗСУ засудили на...
Сомнений нет)Все возможно.
Російська ПВК "Вагнер"